Straipsniai » Motorinių transporto priemonių egzaminavimo tvarka

Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygos

Egzaminuojama valstybės įmonės "Regitra" padaliniuose - vairuotojų egzaminavimo centruose.
Egzaminai sudaryti iš dviejų dalių:
teorinių žinių patikrinimo ir praktinių TP valdymo įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo.

Pirmiausi laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius - praktikos egzaminas. Egzaminą laikyti leidžiama sumokėjus nustatyto dydžio mokestį. Jei egzaminuojamasis neišlaiko egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą - tiek teorijos, tiek praktikos - leidžiama ne anksčiau kaip kitą darbo dieną, iš naujo užsiregistravus egzaminui ir sumokėjus mokestį.


 

Atvykus į VĮ "Regitra" laikyti egzamino būtina pateikti šiuos dokumentus:

1. Vieną iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.
2. Mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą.
3. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
4. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad jis baigė mokymą pagal
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.


Teorijos egzaminas


Teorijos egz. laikomas kompiuteriu, egzaminuojamajam pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais. Testą sudaro 30 klausimų, spręsti skiriama 30 minučių. Pasibaigus skirtam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas. Laikoma išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.


 Praktikos egzaminas


Praktikos egz.
kelyje tęsiasi ne mažiau kaip 25 minutes. Praktikos egzamino metu tikrinami atitinkamos kategorijos TP valdymo įgūdžiai ir gebėjimai. Ypatingas dėmesys skiriamas į tai, ar egzaminuojamasis elgiasi atsargiai ir pagarbiai su kitais eismo dalyviais.

Praktikos egzaminas nutraukiamas:
jei daromos vairavimo klaidos ar veiksmai arba neveikimas kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, egzaminavimo TP, jos keleiviams, neatsižvelgiant į tai, ar egzaminuotojas turi imtis priemonių, kad būtų išvengta eismo įvykio dėl egzaminuojamojo daromų vairavimo klaidų, pavojingų veiksmų arba neveikimo, ar ne;
dėl nenumatytų aplinkybių: eismo įvykis, pasikeitusios oro sąlygos (stipri liūtis, pūga), TP gedimas ir pan,; šiuo atveju egzaminuojamasis už pakartotinį egzaminą mokesčio nemoka, išskyrus, jei eismo įvykis įvyko dėl egzaminuojamojo kaltės;
jei egzaminuojamasis pats to pageidauja; šiuo atveju už pakartotinį praktikos egzaminą egzaminuojamasis moka mokestį.


Teigiamas praktikos egzamino rezultatas galioja, iki bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

Su egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po egzamino gali pateikti VĮ "Regitra" generaliniam direktoriui apeliaciją dėl egzamino įvertinimo.